پرش لینک ها

شغل مدیر حمل و نقل

مدیران حمل و نقل، این کار را از انواع مختلف نظارت و هدایت می کند تا کالا به دست گیرنده خود برسد.نظارت بر حمل و نقل مسافر نیز می تواند در کار گنجانده می شود.

به مدیران حمل و نقل در شرکت های محلی ترافیک و تاکسی،مدیران ترافیک جاده گفته می شود.در راه آهن، این حرفه را یک هماهنگ کننده قطار می نامند.که در مورد تعویض ترافیک در صورت اختلال در ترافیک تصمیم می گیرد.

پیام بگذارید