پرش لینک ها

شغل راننده تاکسی در سوئد

رانندگان تاکسی وظیفه استفاده از وسیله نقلیه ای را دارند که از شرکت کابین اجاره شده است تا مسافران را از یک مکان مشخص سوار کند و سریع و ایمن آنها را بهمقصد منتقل کند. انتظار می رود که آنها خدمات حرفه ای و مودبانه ای را به همه مسافران ارائه دهند.

پیام بگذارید